Young Inspire (อายุ 9-12 ขวบ)

กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Communication and Creativity) กิจกรรมท้าทายความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ที่มุ่งมั่นให้เด็กๆ รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีอิสระในการฝึกคิด ฝึกทำ และฝึกสื่อสาร พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างมั่นใจ

- Register today