Young Creative (อายุ 4-5 ขวบ)

กิจกรรมที่ช่วยวางรากฐานและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นสมมติตามจินตนาการและเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว
ไปพร้อมๆ กับการเล่น เรียน และรู้จักกับเพื่อนน้อยวัยซนมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน