Board Games – English

กิจกรรมการ "เล่น" ผ่านเกมที่ถูกออกแบบมาให้ฝึกสมองในด้านต่างๆ เช่น ฝึกเรื่องตรรกะ ฝึกการคำนวณและฝึกมิติสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคกูเกิ้ล เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นคว้า และทดลอง

- Register today